Disclaimer

Aansprakelijkheidsbeperking

De teksten van onze website, die uiterst zorgvuldig bijeengezocht worden, dienen algemene informatieve doeleinden en kunnen een juridisch en/of fiscaal advies, dat is afgestemd op de bijzonderheden van een afzonderlijk geval, niet vervangen. Voor het oplossen van concrete juridische of fiscale aangelegenheden raden wij u met klem aan om een advocaat of belastingconsulent te raadplegen.

In het algemeen zijn tegen ons ingestelde aansprakelijkheidsvorderingen ter zake van materiële of immateriële schade, die door het al dan niet gebruik maken van de aangeboden informatie resp. door gebruikmaking van onjuiste en onvolledige informatie is veroorzaakt, uitgesloten, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van onze kant.

Wij vestigen uw aandacht op de problematiek van externe links

Onze website kan snelkoppelingen bevatten naar websites van derden, zogeheten externe links.

Voor deze websites is telkens de betreffende exploitant aansprakelijk. Bij de voor de eerste keer uitgevoerde koppeling van de externe links hebben wij de onbekende inhoud ervan naar eventuele schending van het recht onderzocht. Daarbij is van enige schending van het recht niet gebleken. Wij hebben echter geen invloed op actuele en toekomstige vormgevingen. Het voortdurend controleren van deze externe links kan van ons - zonder dat er concrete aanwijzingen van schending van het recht zijn - niet worden gevergd. Indien ons schendingen van het recht bekend worden, zullen wij zulke externe links onmiddellijk wissen.

Auteursrecht

De op onze website gepubliceerde teksten en boeken zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het verveelvoudigen, bewerken, verspreiden en ieder vorm van gebruikmaking is de schriftlijke toestemming van de betreffende auteur vereist. Slechts het maken van kopieën en het downloaden voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan. Voor zover teksten op onze website niet door ons zijn geschreven, worden vanzelfsprekend de auteursrechten van derden in acht genomen, met name door teksten van derden als zodanig te kenmerken.

Gegevensbescherming

In het algemeen is gebruikmaking van onze website zonder het verschaffen van persoonsgebonden gegevens mogelijk. Voor zover u ons bij gebruikmaking van ons internetaanbod dan wel via e-mail persoonsgebonden gegevens, zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres etc., ter beschikking stelt, geschiedt zulks uitsluitend met het doel, waarvoor u uw gegevens heeft ingevoerd. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw verzoek om inlichtingen. Van de aldus verkregen gegevens wordt op geen andere wijze gebruik gemaakt. Deze worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven. Voorts wijzen wij erop dat de overdracht van gegevens in het internet - bijvoorbeeld bij communicatie via e-mails - leemtes in de beveiliging kan vertonen en niet volledig kan worden beschermd tegen inloggen door derden.

Bij het activeren van afzonderlijke sites worden zogenaamde temporaire cookies gebruikt om de navigatie te vergemakkelijken. Deze cookies bevatten geen persoonsgebonden gegevens en vervallen na afloop van het bezoek aan onze website. Vanzelfsprekend kunt u de aanvaarding van cookies via uw browser-instellingen weigeren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van de wijze waarop u de website gebruikt. De door een cookie verzamelde informatie over uw gebruikmaking van de website wordt in de regel aan een server van Google in de USA verzonden en daar opgeslagen. In geval van activering van het IP-anonimiseren op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van het Verdrag inzake de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA gezonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om verslagen ter zake van de website-activiteiten te maken en om aan de exploitant van de website verdere aan de gebruikmaking van de website en het internet gerelateerde diensten te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies beletten door middel van een passende instelling van uw browser-software; wij wijzen er echter op dat u in dat geval onder omstandigheden niet van alle functies van deze website in volle omvang gebruik zult kunnen maken. Bovendien kunt u de registrering van de door het cookie verzamelde gegevens (incl. uw IP-adres) over uw gebruik van de website als ook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: browser Add-on voor het deactiveren van Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Rechtsgeldigheid - toepasselijk recht

Deze voorwaarden maken deel uit van ons internetaanbod. Door van onze website gebruik te maken verklaart u akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De ter beschikking gestelde Nederlandse vertaling is uitsluitend bedoeld voor een juist begrip. Mocht de Nederlandse versie een andere inhoud hebben, dan prevaleert de Duitse versie.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan laat zulks de inhoud en geldigheid van de overige delen van deze bepalingen onverlet. In dat geval komen de wettelijke voorschriften in de plaats van de nietige bepalingen.