Privacy policy

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

I. Naam en adres van de verantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming

De verantwoordelijke als bedoeld in de Duitse Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) en andere nationale wetgeving omtrent privacy in de lidstaten en alle overige bepalingen over de bescherming van de privacy is:

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater
Siemensstraße 31
D - 47533 Kleve
Telefoon: +49 (0)2821-7222-0
Telefax: +49 (0)2821-7222-44
Webseite: www.strick.de
E-Mail: kanzlei@strick.de

De functionaris gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Sila consulting GmbH
vertreten durch: Roland Nießing
Weseler Straße 9
D - 46325 Borken
Telefon: +49 (0)2861 - 82549 0
E-Mail: roland.niessing@sila-consulting.de

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van de persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers per definitie alleen als dit nodig is om een goed functionerende website, de inhoud daarvan en onze diensten te kunnen aanbieden. Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt alleen in die gevallen waarin om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van gegevens op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan

2. Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokken persoon voor het verwerken van persoonsgegevens vragen, dan dient art. 6, lid 1, sub a van de DSGVO als rechtsgrond.
Bij de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene een van de partijen is, dient art. 6, lid 1, sub b DSGVO als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een wettelijke verplichting noodzakelijk is, waaraan onze onderneming moet voldoen, dient art.6, lid 1, sub c DSGVO als rechtsgrond.
Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijk persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1, sub d DSGVO als rechtsgrond.
Is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde, en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van betrokkene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6, lid 1, sub f DSGVO als rechtsgrond voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking

Als u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw computer automatisch informatie naar de server van onze website. De genoemde gegevens worden door ons verwerkt, om een vlotte verbinding van de website en een aangenaam gebruik van onze website te garanderen, om u de noodzakelijke informatie over de door ons aangeboden diensten ter beschikking te stellen. De analyse vindt ook plaats om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te garanderen.

4. Wissen van gegevens en duur van de opslag De persoonsgegevens van gebruiker worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag vervalt. De gegevens kunnen bovendien worden opgeslagen, als de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een in de vermelde richtlijnen voorgeschreven bewaarperiode afloopt, tenzij het noodzakelijk is dat de gegevens opgeslagen blijven in verband met het sluiten of het nakomen van een overeenkomst.

5. Recht op bezwaar en verwijdering

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking, kunt u deze te allen tijde intrekken. Bovendien heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van deze gegevens bestaan, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Het bezwaar kan zonder dat het aan bepaalde vormvereisten moet voldoen, aan de functionaris voor de gegevensbescherming worden gericht, zie punt I. van deze privacyverklaring.

III. Terbeschikkingstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Iedere keer als onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van de computer van de gebruiker. De volgende gegevens worden daarbij verzameld:
(1) informatie over het type browser en de gebruikte versie
(2) het besturingssysteem van de computer van de gebruiker
(3) de internetprovider van de gebruiker
(4) het IP-adres van de de gebruiker
(5) datum en tijdstip van het bezoek
(6) vanaf welke websites het systeem van de gebruiker onze website bereikt
(7) welke websites via onze website door het systeem van de gebruiker worden opgeroepen

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6, lid 1, sub f DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website naar de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden in logbestanden opgeslagen om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doelen liggen ook ten grondslag aan ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking als bedoeld in art. 6, lid 1, sub f DSGVO.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval dat er gegevens zijn verzameld om de website ter beschikking te kunnen stellen, is dit het geval op het moment waarop de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden zijn opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een langere bewaarperiode is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of onherkenbaar gemaakt, zodat een herleiding naar de gebruiker die de website bezoekt niet meer mogelijk is.

5. Recht op bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens om de website te kunnen leveren en het opslaan van gegevens in logbestanden is voor de werking van de website absoluut noodzakelijk. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar indienen.

IV. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die, wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen, de browser duidelijk kan identificeren.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Voor enkele elementen van onze website is het vereist dat de browser waarmee de website wordt opgeroepen ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken op onze website bovendien cookies waarmee een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk is. Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:
(1) ingevoerde zoektermen
(2) hoe vaak een pagina wordt opgeroepen
(3) gebruik van websitefuncties

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruikers worden door middel van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet meer mogelijk om gegevens te herleiden naar een gebruiker van de website. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers via een melding geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar deze privacyverklaring. In verband hiermee wordt ook gemeld hoe u via de browserinstellingen kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens die in verband hiermee worden verzameld. Er wordt tevens verwezen naar deze privacyverklaring.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens middels gebruikmaking van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, sub f DSGVO.
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens middels gebruikmaking van cookies voor analysedoeleinden is bij een beschikbare toestemming van de gebruiker art. 6. lid 1, sub a DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het vereenvoudigen van het gebruik van websites voor de gebruikers. Sommige functies van onze website kunnen zonder gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend ook na het doorklikken naar een andere pagina.

Voor functies zoals de taalinstellingen of het onthouden van zoektermen hebben wij cookies nodig. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Het gebruik van de cookies voor analysedoeleinden vindt plaats om de kwaliteit van onze website en de betreffende inhoud te verbeteren. Aan de hand van cookies voor analysedoeleinden komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.
Deze doelen liggen ook ten grondslag aan ons gerechtvaardigde belang inzake de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub f DSGVO.

4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf daar doorgezonden naar onze website. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw browser kunt u het plaatsen van cookies uitschakelen of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, dan kunnen mogelijk niet alle functies van de website meer volledig worden gebruikt.

V. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens in het contactformulier naar ons verzonden. Behalve uw e-mailadres worden bij het aanmelden de volgende gegevens verzameld: IP-adres van de computer van de betrokkene, datum en tijd van de registratie, bedrijfsnaam, aanhef, voornaam en achternaam, straat, postcode, plaatsnaam en telefoonnummer.

Tijdens het aanmeldingsproces wordt u gevraagd toestemming te geven voor het verwerken van de gegevens en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

De gegevens die in verband met het verzenden van de nieuwsbrief worden verwerkt, worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij een voorhanden toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het opvragen van het e-mailadres van de gebruiker dient ertoe om de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

Door de verzameling van de overige persoonsgegevens in het kader van de aanmelding moet misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres worden voorkomen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dientengevolge zo lang bewaard als het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De overige persoonsgegevens die in het kader van de aanmelding zijn verzameld, worden in de regel na zeven dagen gewist.

5. Recht op bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de gebruiker te allen tijde worden opgezegd. In iedere nieuwsbrief staat een daarvoor bestemde link.

Via deze link wordt het eveneens mogelijk gemaakt om de toestemming tot het bewaren van de persoonsgegevens in te trekken, die tijdens de aanmelding zijn verzameld.

VI. Contactformulier en contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetsite staat een contactformulier, waarvan gebruik kan worden gemaakt om via elektronische weg contact op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen de gegevens die op het formulier worden ingevuld naar ons worden gestuurd en bewaard. Het betreft de volgende gegevens: bedrijfsnaam, titel, achternaam en voornaam, functie, telefoonnummer, het onderwerp, en de vraag die in het veld wordt gesteld.

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd, worden bovendien nog de volgende gegevens opgeslagen: het IP-adres van de gebruiker, datum en tijd van de aanmelding.

Voor de verwerking van de gegevens wordt, voordat het bericht verstuurd wordt, uw toestemming gevraagd en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

Een alternatieve mogelijkheid om contact op te nemen is het aangegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens opgeslagen, die met de e-mail van de gebruiker worden gestuurd.

In dit verband worden er geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is bij een voorhanden toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a DSGVO.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die bekend worden als er een e-mail wordt gestuurd is art. 6, lid 1, sub f DSGVO. Beoogt men met het contact per e-mail een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6. lid 1, sub b DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens uit het formulier uitsluitend om het verzoek om contact op te nemen te behandelen. Als er contact per e-mail wordt opgenomen, vormt dit ook het vereiste, gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking.
De overige verwerkte persoonsgegevens die wij ontvangen als het formulier wordt verstuurd, dienen ertoe om misbruik van het formulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn gestuurd, is dit alleen het geval als de individuele conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is pas beëindigd als uit de omstandigheden blijkt dat het onderwerp definitief is afgehandeld.

De persoonsgegevens die tijdens het versturen aanvullend zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. Recht op bezwaar en verwijdering

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij de toestemming voor het opslaan van zijn persoonsgegevens te allen tijde intrekken. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in het kader van het opgenomen contact zijn opgeslagen, zullen in dat geval worden gewist.

VII. Social media plug-ins

1. Facebook, Twitter, Xing en Linkedln

Wij maken gebruik van de volgende social media plug-ins: Facebook, Twitter, Xing en Linkedln. Daarbij maken wij gebruik van de zogenaamde "twee-klik-oplossing" om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen. Dat betekent dat als u onze website bezoekt, er in eerste instantie geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. De aanbieder van de plug-ins herkent u aan de markering in het vakje, aan de beginletter of aan het logo. Wij maken het u mogelijk om via de button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, krijgt de plug-in aanbieder de informatie dat u de betreffende site van ons online-aanbod heeft opgeroepen. Bovendien worden de in punt III van deze verklaring genoemde gegevens toegestuurd. Bij Facebook en Xing wordt, volgens de mededeling van de betreffende aanbieder in Duitsland, het IP-adres direct na het opvragen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden dus uw persoonsgegevens aan de afzonderlijke plug-in aanbieder gestuurd en daar (bij VS-Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Omdat de plug-in aanbieder de gegevens voornamelijk door middel van cookies verzamelt, raden wij u aan om voordat u op het grijze vakje klikt, via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

2. Doel van de gegevensverwerking en bezwaar

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de verwerkingsprocessen. Ook hebben wij geen kennis van de hele omvang van de verzameling van gegevens, de verwerkingsdoeleinden of de bewaartermijnen. Wij beschikken evenmin over informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-in aanbieder. Het doorgeven van de gegevens staat los van het feit of u een account bij de plug-in aanbieder heeft en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in aanbieder bent ingelogd, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks bij het bij de plug-in aanbieder bestaande account geplaatst. Als u op de geactiveerde button klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in aanbieder ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt deze openlijk met uw contacten. Wij raden u aan om u regelmatig uit te loggen na het gebruik van social media, vooral voordat u de button activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat u aan uw profiel bij de plug-in aanbieder wordt gekoppeld.

De plug-in aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt dit voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde opmaak van haar website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de weergave van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

U heeft het recht tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen bezwaar te maken. Als u van dit recht gebruik wil maken, moet u contact opnemen met de plug-in aanbieder. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te interageren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, eerste zin, sub f DSGVO.

4. Aanvullende informatie gegevensbescherming Twitter en LinkedIn

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in aanbieder, vindt u in de privacyverklaringen van deze aanbieders, zoals hieronder vermeld. Daar ontvangt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen.

De respectieve adressen van de genoemde plug-in aanbieders en URL waaronder de aanwijzingen voor gegevensbescherming staan aangegeven luiden:

a)
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

b)
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

c)
Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

VIII. Webanalyse door Google Analytics

1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalyse-diensten door Google Analytics . Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse informatie over het gebruik, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en waar de gebruiker vandaan komt. Deze gegevens kunnen door Google eventueel worden samengevat in een profiel dat aan de betrokken gebruiker of diens eindapparaat wordt toegekend.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het doel het gebruikersgedrag te analyseren (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van dit analyse-instrument is artikel 6, lid 1, sub f, van DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, sub a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

2. Doel en rechtsgrondslag

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en verbeteren. Via deze analysedienst kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd. Voor die uitzonderingen, waarin persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google zich onderworpen aan de standaardclausules die tussen de EU en de VS gelden.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze informatie blijkt uit art. 6, lid 1, eerste zin, sub f, DSGVO.

3. Voorkomen van het plaatsen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door dit bij de instellingen van uw browser in te schakelen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google voorkomen, door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Anonimisering

Onze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding anonimisering. Dat betekent dat de IP-adressen in een verkorte vorm verder worden verwerkt, en het daardoor wordt uitgesloten dat ze naar een gebruiker kunnen worden herleid. Als de over u verzamelde gegevens persoonsgerelateerd zijn, dan wordt dit dus meteen uitgesloten en worden de persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk gewist.

5. Aanvullende informatie gegevensbescherming Google

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001.
Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
en de verklaring gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

IX. Rechten van de betrokken persoon

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u de gebruiker in de zin van de DSGVO en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
Als een dergelijke verwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens bekend zijn of nog worden gemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van de opslagduur;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de gebruiker worden verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig art. 22, lid 1 en lid 4 van het DSGVO, en - ten minste in die gevallen - relevante informatie over de onderliggende logica alsmede de draagwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U heeft het recht om informatie te verlangen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verlangen om te worden geïnformeerd over de geschikte garanties overeenkomstig artikel 46 DSGVO in verband met het doorgeven.

2. Recht op rectificatie

U heeft jegens de verantwoordelijke recht op rectificatie en/of aanvulling als uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de rectificatie onmiddellijk uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist, maar in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken; of
(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en het nog niet duidelijk is of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijk of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.
Indien de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op het wissen van de gegevens (recht op vergetelheid)

a) Verplichting tot het wissen van gegevens

U kunt van de verantwoordelijke verlangen de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen; de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking gebaseerd was, in overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a DSGVO en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21, lid 1, van de DSGVO en er zijn geen preferente gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21, lid 2, van de DSGVO.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn op onrechtmatige wijze verwerkt.
(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat die op de verantwoordelijke van toepassing is.
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van art. 8, lid 1, van de DSGVO.

b) Informatie aan derden
Als de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de DSGVO verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens erover te informeren dat u, als betrokkene, hen heeft verzocht alle links naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen
Het recht op het wissen van de gegevens is niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is:
(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de wetgeving van de Unie of van een lidstaat die van toepassing is op de voor de verwerking verantwoordelijke, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, sub h en sub i, en art. 9, lid 3, van de DSGVO;
(4) voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1, van de DSGVO, voor zover het onder a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of
(5) voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie

Als u tegenover de verantwoordelijke het recht op rectificatie, het wissen of de beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of het wissen van de gegevens of beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U heeft het recht om van de verantwoordelijke informatie te verkrijgen over deze ontvangers van uw persoonsgegevens.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u de verantwoordelijke ter beschikking heeft gesteld in een gestructureerd, gangbaar en automatisch leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen, als

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a, DSGVO of art. 9, lid 2, sub a, DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 1, sub b, DSGVO en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u bovendien het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is opgedragen.

7. Recht op bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van art. 6, lid 1, sub e of sub f, DSGVO geschiedt; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u het recht op elk moment bezwaar te maken op de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe-reclamedoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van uw recht van bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

8. Recht van herroeping van de toestemming tot verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen, De herroeping van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de herroeping op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of dat op vergelijkbare wijze aanzienlijke nadelen voor u heeft. Dit geldt niet als het besluit:

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke voor de verwerking,
(2) is toegestaan bij de wetgeving van de Unie of de lidstaten die op de verantwoordelijke van toepassing zijn, en die wetgeving redelijke maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of
(3) wordt genomen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de DSGVO, tenzij art. 9, lid 2, sub a of sub g, van de DSGVO van toepassing is en er redelijke maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden, alsmede uw rechtmatige belangen te beschermen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke redelijke maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te behartigen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon zijdens de verantwoordelijke hoort, om het eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

10. Recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd elk ander bestuursrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waarin zich uw verblijfplaats bevindt, u werkt of waar de vermeende inbreuk is gepleegd, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.

De toezichthoudende autoriteit waarbij het bezwaar is ingediend, informeert degene die het bezwaar heeft ingediend over de stand en de uitkomst van het bezwaar, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsmiddel overeenkomstig art. 78 DSGVO.