Onze expertises

Wij beschikken over een breed scala aan expertisengebieden op juridisch en fiscaal vlak. Van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bouwrecht en belastingrecht tot het oprichten van een GmbH en het regelen van de loonadministratie en alle bijkomende regels over het werken in Duitsland.

STRICK juridische en fiscale adviezen in Duitsland
Vakkundig advies

Juridische en fiscale vakgebieden

Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht in Duitsland biedt bedrijven de kans om op gelijke voet te concurreren en helpt de overheid om de beste waarde voor haar geld te krijgen.

Arbeidsrecht

In Duitsland is de proeftijd van een arbeidsovereenkomst langer, ontslag kan alleen schriftelijk en tijdens ziekte krijgen medewerkers 6 weken salaris doorbetaald.

Architectenrecht

Het architectenrecht regelt de rechten en plichten van architecten. Het is niet geregeld in een uniform wetboek, maar bestaat uit talrijke wettelijke bepalingen.

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt creatieve werken. Dit gaat verder dan schilderijen of muziekstukken. Ook commerciële producten kunnen onder het auteursrecht vallen.

Belastingrecht

In Duitsland is zowel het belastingstelsel als de belastingaangifte anders georganiseerd. Wij helpen u graag om te voldoen aan de Duitse belastingplicht.

Boekhouding

Een goede financiële administratie levert actuele informatie over de bedrijfsresultaten, evenals de vermogens- en financiële positie van het bedrijf.

Bouwen in Duitsland

Voor het bouwen in Duitsland geldt specifieke wetgeving. Door hierop in te spelen, kunnen kansen in de markt optimaal worden benut.

Bouwrecht

Wanneer er bij de uitvoering van een bouwcontract strijd over meerwerken ontstaat, is het van belang om te weten welke rechten en plichten u heeft.

CAO-recht

Duitsland kent een groot aantal collectieve overeenkomsten. Ze worden in veel sectoren afgesloten en zijn dan vaak beperkt tot afzonderlijke regio's of deelstaten.

Directeuren

Voor Nederlandse ondernemers richten onze juristen jaarlijks nieuwe Duitse vennootschappen op. Wij begeleiden deze op juridisch en fiscaal gebied.

Domeinrecht

In beginsel geldt het voorrangsbeginsel tussen twee merkhouders die een geschil hebben over het domein.

Elektromobiliteit

Een ondernemer die een oplaadpunt voor elektrische auto's wil installeren in Duitsland, moet aan verschillende juridische vereisten voldoen.

Fusies en overnames

Een branchegenoot of toeleverancier kan interessant zijn, maar ook een fusie tussen uw bedrijf en een Duitse partner kan een goed rendement opleveren.

GmbH of Duits filiaal oprichten

De GmbH is te vergelijken met de Nederlandse BV en is een geschikte rechtsvorm voor dochtervennootschappen van Nederlandse vennootschappen.

Handelsagent en distributeur

In Duitsland is het gebruikelijk om een handelsagent of distributeur in te schakelen. Iedere samenwerking is anders, zodat vooraf alles juridisch moet worden vastgelegd.

Handelsrecht

Het handelsrecht wordt beschouwd als het bijzondere recht van ondernemers. Het is geregeld in het Wetboek van Koophandel en het Burgerlijk Wetboek.

Incasso

Als ondernemer wilt u openstaande schulden zoveel mogelijk vermijden. Het innen van een schuld kost immers geld en tijd. Tijd die u liever aan uw onderneming besteedt.

Inkomstenbelasting

Alle in Duitsland woonachtige personen zijn inkomstenbelasting verschuldigd. Of deze ook daadwerkelijk betaald moet worden, is afhankelijk van het soort inkomen.

Intellectueel eigendom

Om uw design, productnaam, logo of technische uitvoering rechtmatig te beschermen, is het zaak deze rechten vast te leggen voor uw bedrijf in Duitsland.

Internationaal kooprecht

Het Weens Koopverdrag regelt de internationale verkoop van goederen, wanneer commerciële partijen hun vestiging hebben in verschillende verdragsstaten.

Internationaal privaatrecht

Privaatrechtelijke betrekkingen reiken vaak verder dan dat van een rechtsstelsel. Bijvoorbeeld bij testamenten of contracten die over de grens zijn gesloten.

Jaarrekening

Op basis van uw boekhouding kunnen we zowel de wettelijk vereiste jaarrekeningen voor u opmaken evenals individuele jaarrekeningen met toelichtingen.

Liquidatie/faillissement

Wanneer het slecht gaat met een bedrijf, pakt een gecontroleerde liquidatie met schuldenregeling mogelijk voordeliger uit dan een faillissementsprocedure.

Loonadministratie

Bij de loonadministratie moet rekening worden gehouden met een uitgebreide verzekeringsrechtelijke wet- en regelgeving, evenals documentatieverplichtingen.

Merkenrecht

U wilt uw bedrijfs- of productnaam of uw logo als merk laten registreren. Of wellicht moet u zich verweren tegen een vordering van een derde wegens merkinbreuk.

Octrooi- en modelrecht

Octrooien en gebruiksmodellen bieden bescherming aan technische uitvindingen zoals machines, maar ook uitvindingen op het gebied van chemie, elektronica of bouw.

Omzetbelasting

De Duitse belastingdienst controleert goed of Nederlandse ondernemers hun omzetbelasting afdragen voor zover Duitsland het heffingsrecht heeft.

Ondernemingsrecht

In Duitsland kan iedereen een bedrijf exploiteren. Hierop bestaan echter enkele uitzonderingen, die zijn geregeld in de Gewerbeordnung of de Handwerksordnung.

Onroerendgoedrecht

Voordat u overgaat tot de aankoop van een pand, kan het goed zijn dit aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Dit kan door middel van een due diligence.

Ontslagrecht

Een medewerker kan alleen schriftelijk ontslag krijgen in Duitsland. De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Procederen

Wij behartigen uw belangen van A tot Z voor de Duitse rechtbank wanneer er een juridische procedure tegen u aangespannen is of wanneer u een wederpartij daagt.

Successierechten

Het erfrecht stelt dat de belastingdienst zijn aandeel van een nalatenschap ontvangt. Ofwel: over in Duitsland aanwezig vermogen moet successierecht worden betaald.

Vastgoed/projectontwikkeling

Waardevast investeren, zorgt voor de vraag naar vastgoed. In Duitsland zijn er diverse autoriteiten en beslissers die benaderd moeten worden voor projectontwikkeling.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen dat omschreven is in de wet op inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Verzekeringsrecht

Wij beschikken over de nodige expertise op het gebied van verzekeringsrecht om u buitengerechtelijk en bij gerechtelijke procedures bij te staan.

Werken in Duitsland

Voor het werken in Duitsland is voor medewerkers, uitzendkrachten of freelancers alles vastgelegd in speciale wet- en regelgeving.