Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen is het inkomen zoals omschreven in de wet op inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Belasting in Duitsland

De Körperschaftsteuer is de belasting op het inkomen van rechtspersonen, zoals de vennootschapsbelasting. Net als de inkomstenbelasting, is de Körperschaftsteuer een persoonsgebonden belasting. Toch verschilt ze op een aantal punten aanzienlijk van de inkomstenbelasting. Zo geldt er een ander tarief en wordt de persoonlijke draagkracht - in tegenstelling tot bij de inkomstenbelasting - in beginsel niet in aanmerking genomen.

Onbeperkt en beperkt belastingplichtig

Onbeperkt belastingplichtig ten aanzien van de vennootschapsbelasting zijn:
• Kapitaalvennootschappen (AG, GmbH , KG a. A.)
• Handels- en economische coöperaties
• Verzekeringsverenigingen
• Overige juridische personen van het privaatrecht
• Verenigingen
• Industriële bedrijven van het openbaar recht waarvan de bedrijfsleiding of de zetel zich in het binnenland bevindt.
De onbeperkte belastingplicht heeft betrekking op alle inkomsten van een vennootschap.
Beperkt belastingplichtig ten aanzien van de vennootschapsbelasting zijn vennootschappen waarvan de bedrijfsleiding, noch de zetel zich in het binnenland bevindt met hun binnenlandse inkomsten.

Jaarlijkse terugkerende belasting

De vennootschapsbelasting is een jaarlijks terugkerende belasting. Ieder jaar opnieuw moet worden vastgelegd hoe deze wordt berekend. Wat als inkomen geldt en hoe het inkomen moet worden vastgesteld, wordt bepaald aan de hand van de inkomstenbelastingwet en de vennootschapsbelastingwet. Belastingplichtigen die verplicht zijn de boeken volgens de voorschriften van het HGB te voeren, moeten daarom met behulp van jaarrekeningen de winst van het boekjaar bepalen. Wijkt bij de belastingplichtige het boekjaar van het kalenderjaar af, dan geldt de winst uit het bedrijf zoals in het economische jaar behaald.
De vennootschapsbelasting bedraagt 15% van het belastbare inkomen.