Architectenrecht

Het architectenrecht regelt de rechten en plichten van architecten. Het architectenrecht is niet geregeld in een uniform wetboek, maar bestaat uit talrijke wettelijke bepalingen van verschillende oorsprong.

Wat houdt de honorariaverordening voor architecten en ingenieurs in?

Voor Duitsland zijn de belangrijkste het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), de honorariaverordening voor architecten en ingenieurs (HOAI), de architectenwetten van de afzonderlijke deelstaten en de beroepsregels van de kamers van architecten. De onderwerpen die het meest van belang zijn voor het architectenrecht in de praktijk zijn:
• Contractrecht voor architecten
• Honorariumwetgeving voor architecten
• Aansprakelijkheidsrecht voor architecten
• Auteursrecht
• Beroepsrecht

Wat is architectencontractrecht?

Het architectencontractenrecht regelt de rechten en plichten van de architect en de opdrachtgever. In het architectencontract bepalen de contractpartijen in de eerste plaats welke werkzaamheden de architect wanneer en hoe verricht, en hoe de architect voor deze werkzaamheden wordt betaald. Daarbij is er contractvrijheid. De enige grenzen hieraan zijn de dwingende regels van het BGB en, wat het honorarium betreft, de HOAI.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de HOAI niet de basis voor de inhoud van de architectenovereenkomst, maar de concrete contractuele bepaling of het BGB. In dit opzicht maakt het honorariumrecht gedeeltelijk deel uit van het verbintenissenrecht, omdat de overeenstemming over het honorarium een zaak van onderhandeling is.

De HOAI stelt echter met zijn maximum- en minimumtarieven voor de belangrijkste diensten van architecten en ingenieurs de grenzen voor de onderhandelingen vast. Indien de honorariumovereenkomst van de contractanten in strijd is met deze tarieven, blijft hun overeenkomst voor het overige geldig. Dit wil zeggen dat de architect de beloofde dienst moet leveren. De ongeldige honorariumovereenkomst wordt dan vervangen door de dwingende honorariumregeling van de HOAI.

Verplichte beroepsaansprakelijkheid voor architecten in Duitsland

Het recht inzake de aansprakelijkheid van architecten heeft betrekking op de vraag wanneer, tegenover wie en in welke mate de architect aansprakelijk is voor fouten in zijn diensten (planningsfouten, fouten in het bouwtoezicht). Daarbij is elke architect krachtens het beroepsrecht verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en permanent in stand te houden.

Hoe om te gaan met geschillen in de bouw in Duitsland?

In geval van schade zal de eiser meestal de opdrachtgever zijn. Ook kunnen de aannemers en/of andere ingenieurs, zogenaamde gespecialiseerde planners (bv. de bouwkundig ingenieur), bij een dergelijk geschil betrokken zijn, omdat bouwschade vaak meerdere oorzaken heeft. In beginsel kan de gebouweigenaar een vordering tot schadevergoeding instellen tegen elk van de schadeveroorzakende partijen; de schadeveroorzakende partijen moeten de schade dan intern verdelen volgens de causaliteitsverhouding. Daarnaast speelt het verzekeringsrecht een grote rol.

Wat gebeurt er bij schade door fout van de architect?

De schade bij architectenfouten is vaak hoog. In veel gevallen ontstaat dan een geschil tussen de architect en de verzekeringsmaatschappij over de vraag of de schade überhaupt door de verzekeringsmaatschappij moet worden gedekt en of de dekking van de verzekeringsmaatschappij toereikend is.

Beroepsuitoefening architect en vennootschapsvormen

Architecten zijn in wezen freelancers, vergelijkbaar met belastingadviseurs, advocaten of artsen. Tegenwoordig zijn echter ook vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid voor architecten (Architekten-GmbH) en andere vennootschapsvormen toegestaan.

Wat zijn de basisregels om beroep van architect uit te oefenen?

De basisregels om het beroep van architect te kunnen uitoefenen, zijn geregeld in de architectenwetten van de deelstaten. De kamers van architecten leggen deze beginselen vast in statuten en richtsnoeren, bijvoorbeeld over de vraag in hoeverre architecten reclame mogen maken.

Lidmaatschap architectenkamer verplicht in Duitsland

Daarnaast is iedere erkende architect verplicht lid van de voor zijn vestigingsplaats bevoegde kamer van architecten. Elke kamer van architecten houdt toezicht op de in haar district erkende architecten; in dit verband is zij ook bevoegd om beroepsrechtelijk relevante fouten van architecten te bestraffen.

Wat is de meerwaarde van STRICK advocaten?

  • Al tientallen jaren gespecialiseerd in bouwen in Duitsland
  • Veel Nederlandse bedrijven gingen u voor
  • U wordt te woord gestaan in het Nederlands

Hoe kan STRICK u bijstaan als het om architechtenrecht gaat?

Alleen een jurist gespecialiseerd in architectenrecht kan architecten en opdrachtgevers in Duitsland bijstaan om juridische problemen en uitdagingen in de bouw- en architectuurindustrie aan te pakken. Wij bieden ondersteuning op het gebied van:

  • Contracten: Het opstellen, beoordelen en onderhandelen over architectencontracten, zoals ontwerpopdrachten en aannemingsovereenkomsten.
  • Auteursrechten: Bescherming van intellectueel eigendom en auteursrechten van architecten met betrekking tot ontwerpen en plannen.
  • Geschillen: Vertegenwoordiging bij geschillen, waaronder bouwgeschillen, contractbreuk of inbreuk op auteursrechten.
  • Vergunningen: Adviseren over vergunningsvereisten en -procedures voor bouwprojecten.
  • Regulering: Naleving van bouw- en bouwrechtelijke voorschriften en wetgeving.
Advies en ondersteuning op het gebied van architectenrecht

Onze experts

Voor juridisch advies met betrekking tot architectenrecht in Duitsland kunnen wij u adviseren en begeleiden bij contracten, bouwgeschillen, auteursrechten en vergunningen. Ook ondersteunen wij u bij het naleven van de Duitse wetten en voorschriften met betrekking tot architectuur en bouwprojecten.