Bouwrecht in Duitsland

Een belangrijk vraagstuk voor Nederlandse aannemers die in Duitsland werken is: Wat moet ik doen als er strijd over meerwerken ontstaat en mag ik dan stoppen met het werk?

Bouwcontract: verplichtingen en plichten

Zoals altijd hangt het van het individuele geval af. Volgens de jurisprudentie in Duitsland zijn de partijen bij een bouwcontract verplicht tot samenwerking tijdens de uitvoering van het contract. Uit de samenwerkingsverhouding vloeien verplichtingen en plichten voort rondom samenwerking en wederzijdse informatie. De verplichting tot samenwerking beoogt onder meer te waarborgen dat - in gevallen waarin een van beide partijen meent dat de contractueel overeengekomen uitvoering moet worden aangepast aan de gewijzigde feitelijke omstandigheden - ontstane meningsverschillen of conflicten zo mogelijk zonder juridische strijd worden opgelost.

Contractvoorwaarden

Volgens de Duitse interpretatie van de contractvoorwaarden is het redelijk dat de aannemer zijn prestaties verricht, ondanks de weigering van de opdrachtgever om deze afzonderlijk te betalen. Zo nodig kan hij de vordering tot aanvullende vergoeding pas na een gerechtelijke procedure geldend maken.

Aannemingsovereenkomst

Als de aannemer verdere werkzaamheden op voorhand volledig staakt, kan de opdrachtgever dit als reden gebruiken om de aannemingsovereenkomst om gegronde redenen buitengewoon te ontbinden.

Werkzaamheden niet staken

In de praktijk betekent dit dat meningsverschillen tussen de contractspartijen over de door de aannemer geëiste meerprijs de aannemer meestal niet het recht geven om verdere werkzaamheden te staken. De aannemer zal dus moeten aanvaarden dat hij pas na de uitvoering van het overeengekomen werk zijn vordering in rechte zal kunnen afwikkelen. Een ander resultaat kan alleen worden bereikt indien de opdrachtgever al tijdens de uitvoering een gerechtvaardigde vordering definitief ontkent. Of aan de voorwaarden wordt voldaan, moet zorgvuldig worden beoordeeld.